Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wysokość podatku od środków transportowych określa sam podatnik w Deklaracji na podatek od środków transportowych na druku  DT-1   i  DT-1A.

druki obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. - DT-1  
   »»»    i DT-1A    »»»

druki obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.  - DT-1     »»»   i  DT-1A    »»»


druki obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.  - DT-1    »»»   i  DT-1A    »»»

Deklarację składa się w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

2. OPŁATY

Nie wnosi się.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 120 - w godzinach pracy urzędu.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Referat Budżetu i Finansów (BF) - pokój nr 120, telefon 094 3588013 wew. 21

- Maria Siwa - starszy inspektor ds. podatków i opłat, telefon  9
4 35 85 321
- Katarzyna Śledzińska - podisnpektor ds. podatków i opłat, telefon 94 35 85 334

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1445 z późn. zm.),
-
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 r.  poz. 800, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. poz. 2436),
- uchwała Rady Gminy     >>>

8. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku nie zrealizowania przez podatnika obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego z zastrzeżeniami określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

    Również można odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

    Zaległość podatkową można umorzyć.

    Wyżej wymienione czynności dokonuje sie na wniosek podatnika.

   Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek.

  Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia sie upomnienie.

    Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.

   W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który przesyłany jest do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Wpłat podatków można dokonać u inkasentów, w punkcie kasowym PBS w Świdwinie (bez prowizji bankowej) lub na indywidualny numer konta bankowego , o którym każdy podatnik zostanie powiadomiony.