Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

 

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego należy złożyć "Deklarację na podatek od nieruchomości" - druk DN-1, której wzór określony został przez Radę Gminy Siemyśl.
Druki do pobrania
   »»»

2. OPŁATY

Nie wnosi się.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 110 - w godzinach pracy urzędu.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Referat Budżetu i Finansów (BF) - pokój nr 110, telefon 094 3588013 wew. 21 lub 94 35 85 321

- Maria Siwa - inspektor ds. podatków i opłat  

- Katarzyna Śledzińska - referent ds. podatków i opłat

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 716, z późn. zm.),

- uchwała Rady Gminy  »»»

8. DODATKOWE INFORMACJE

*  Wysokość podatku o nieruchomości jest określona przez podatnika w deklaracji.

*  Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

    Również można odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

    Zaległość podatkową można umorzyć.

    Wyżej wymienione czynności dokonuje sie na wniosek podatnika.

    Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek.

    Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.  poz. 201, z późn. zm.).

*  Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia sie upomnienie.

    Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.

   W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który przesyłany jest do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

* Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.).

    Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminach:
- rata za m-c styczeń do 31 stycznia,
- pozostałe  raty - do 15 każdego miesiąca.

    Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

* Wpłat podatków można dokonać  w punkcie kasowym PBS w Świdwinie (bez prowizji bankowej) lub na indywidualny rachunek bankowy, o którym każda osoba prawna zostanie powiadomiona.