Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).    druk do pobrania    »»»

2) Dane mogą być udostępnione:
- osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
- jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

3) Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

OPŁATY

- 31 zł - opłata za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkiwania cudzoziemców i rejestru PESEL płatna gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na konto Urzędu Gminy Siemyśl - PBS w Świdwinie Nr konta 76 8581 0004 0015 0819 2000 0001,

- 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo płatna gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.(pokój nr 117) - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie składa się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

2) Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3) W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

4) W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»