Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa należy przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przez ślubem.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Do wglądu przedkłada się:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
- dowód opłaty skarbowej,
- informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

OPŁATY

- 11,- zł. - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia świadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC lub jeżeli przebywasz za granicą w polskim konsulacie, przed konsulem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»