Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
druk do pobrania    PDF    »»»    RTF    »»»
2.    Do wglądu: dokument tożsamości.
3.    Pisemne zapewnienie.
4.    Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 38 zł. za wydanie zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów wydawane jest zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
Zaświadczenie jest ważne prze okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wnioskodawca, którego odmowa dotyczy, może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Dla Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu - Sąd Rejonowy w Kołobrzegu.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»