Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek małżeński za granicą

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Stawiennictwo osobiste.

2) Dokument tożsamości do wglądu.

3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim wnioskodawca może zawrzeć małżeństwo, druk do pobrania    »»»

3) Pisemne zapewnienie.

4) Dokument stwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

5) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 38,- zł za wydanie zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów wydawane jest zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa, że zgodnie z prawem polskim.

Zaświadczenie jest ważne prze okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).

DODATKOWE INFORMACJE

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»