Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego - konkordatowego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- osobiste stawiennictwo,
- dokumenty stwierdzające tożsamość osób zamierzających zawrzeć związek małżeński - do wglądu,
- pisemne zapewnienie,
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeżeli związek małżeński zamierza zawrzeć cudzoziemiec składa:
- zapewnienie;
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

OPŁATY

Opłata skarbowa 84,- zł za sporządzenie aktu małżeństwa, wnoszona na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 117 , telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów wydawane jest zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2017 poz. 682, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

DODATKOWE INFORMACJE

♦ W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty.
♦ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
♦ Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 egz. odpisu aktu małżeństwa (z urzędu, który nie podlega opłacie skarbowej).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»