Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Stawiennictwo osobiste.

2) Dokument tożsamości do wglądu.

3) Pisemne zapewnienie. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

4) Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5) Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana,
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG,
- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości,  konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.


W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

OPŁATY

1) Opłata skarbowa 84,- zł - za sporządzenie aktu małżeństwa, wnoszona na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

2) Opłata dodatkowa 1000,- zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

3) Opłata skarbowa 39,- zł - za skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Nie pobiera się opłaty jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia albo z powodu pozbawienia wolności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu związku małżeńskiego.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 egz. odpisu aktu małżeństwa (z urzędu, który nie podlega opłacie skarbowej).


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2017 poz. 682, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

2) Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia  zapewnienia. Z ważnych względów miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może być skrócony na wniosek zainteresowanych.

3) Małżeństwo może zostać zawarte poza lokalem urzędu stany cywilnego po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Miejsce zawarcia małżeństwa  musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich obecnych osób przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

4) W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

5) Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»