Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Stawiennictwo osobiste.

2) Dokument tożsamości do wglądu.

3) Pisemne zapewnienie. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

4) Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5) Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. (Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu ).
- gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

OPŁATY

1) Opłata skarbowa 84,- zł - za sporządzenie aktu małżeństwa, wnoszona na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

2) Opłata dodatkowa 1000,- zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
Nie pobiera się opłaty jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia albo z powodu pozbawienia wolności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój nr 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 egz. odpisu aktu małżeństwa (z urzędu, który nie podlega opłacie skarbowej).


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2017 poz. 682),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

2) Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia  zapewnienia. Z ważnych względów miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może być skrócony na wniosek zainteresowanych.

3) Małżeństwo może zostać zawarte poza lokalem urzędu stany cywilnego po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Miejsce zawarcia małżeństwa  musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich obecnych osób przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

4) W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

5) Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.