Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie ojcostwa

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
2) Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
3) Jeżeli matka dziecka jest wdową, musi przedłożyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
4) Jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona, musi przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa, z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

OPŁATY

Nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego (pokój  nr 117)  - w godzinach pracy urzędu

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2017 poz. 682, z późn. zm).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

2) Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

3) Dziecko można uznać jeżeli nie jest zrodzone z małżeństwa.

4) Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

5) Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego oraz przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

6) Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.

7) Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

8) W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»