Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie aktu urodzeniaWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców.
2) Dla uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga rodziców - do wglądu).
3) Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY

1) Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej,
2) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17,- zł
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Siemyśl - aktualny numer rachunku    »»» 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego właściwy według miejsca urodzenia dziecka.

Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po uzyskaniu przez urząd stanu cywilnego danych niezbędnych do sporządzenia aktu urodzenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej sporządzenie aktu urodzenia składa się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682),
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

2) Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

3) Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.

4) Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

5) Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka kierownik Urzędu Stanu Cywilnego występuje o nadanie numeru PESEL i melduje noworodka na adres wskazany przez rodziców dziecka.

6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji.