Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie aktu urodzenia


ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

1. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych po okazaniu dowodów osobistych.
2. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.
Karta urodzenia dziecka przekazywana jest Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przez zakład wykonujący działalność leczniczą.
3. Zgłoszenie dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.
4. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgłoszenia urodzenia może dokonać matka dziecka lub ojciec, którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia. Zgłoszenie urodzenia zawiera jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia (lub imion) dziecka. Tym samym nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu dokonania zgłoszenia. Czynność jest realizowana w drodze e-usługi, dostępnej na portalu obywatel.gov.pl Warunkiem skorzystania przez rodziców z usługi jest posiadanie profilu zaufanego.

OPŁATY

1. Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17,- zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Siemyśl - aktualny numer rachunku.    »»» 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego właściwy według miejsca urodzenia dziecka.

Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po uzyskaniu przez urząd stanu cywilnego danych niezbędnych do sporządzenia aktu urodzenia.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej sporządzenie aktu urodzenia składa się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).

DODATKOWE INFORMACJE

• Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

• Zgłoszenia urodzenia dziecka, w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe, dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

• Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

• Po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka kierownik Urzędu Stanu Cywilnego występuje o nadanie numeru PESEL i melduje noworodka na adres wskazany przez rodziców dziecka.

• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    »»»