Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie aktu zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę wydana przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

OPŁATY

- nie podlega,
- opłacie nie podlega również  1 egzemplarz odpisu aktu zgonu wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego właściwy według miejsca zdarzenia.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu - pokój 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC )- pokój 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego. 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z  2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

DODATKOWE  INFORMACJE

♦ Zgon osoby należy zgłosić  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

♦ Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
   - małżonek lub dzieci zmarłego,
   - najbliżsi krewni lub powinowaci,
   - osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
   - osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,   
   - administrator domu, w którym nastąpił zgon.