Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie aktu zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego właściwy według miejsca zdarzenia.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu - pokój 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC )- pokój 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z  2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz 912, z późn. zm.).

DODATKOWE  INFORMACJE

• Zgon osoby należy zgłosić  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

• Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
   - małżonek lub dzieci zmarłego,
   - najbliżsi krewni lub powinowaci,
   - osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
   - osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,   
   - administrator domu, w którym nastąpił zgon.

• Po sporządzeniu aktu zgonu wydaje się bezpłatnie 1 egzemplarz aktu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»