Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana imienia i nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o zmianę, ustalenie brzmienia lub pisowni imienia lub nazwiska,
druk do pobrania    »»»  
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- do wglądu - dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY

- 37,00 zł. - opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska albo nazwiska lub imienia.
 

Opłata skarbowa  płatna gotówką  w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl  Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2016 r. poz. 10),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE

1) Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
- na imię lub nazwisko używane;
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

2) Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

3) Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

4) Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców.

5) Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

6) Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

7) Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

8) Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

9) Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
-  dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, numer PESEL;
- imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
- adres do korespondencji wnioskodawcy;
- uzasadnienie;
- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»