Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


Tomasz Mariański

tel. 943 585 323

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań stanowiska pracy w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw planowania obronnego;
2) prowadzenie  spraw organizacji  i  funkcjonowania systemu kierowania obronnością  w  Gminie,  w   szczególności zorganizowania stałego dyżuru  i  przygotowania stanowiska kierowania;
3) prowadzenie  spraw umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie  Sił Zbrojnych, w
szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej;
4) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
5) prowadzenie  spraw dotyczących  przygotowania  rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej i przygotowania kwalifikacji wojskowej, a także reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej;
6) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
7) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS);
8) prowadzenie spraw dotyczących planowania i organizowania szkolenia obronnego;
9) prowadzenie spraw dotyczących kontroli wykonywania zadań obronnych;
10) opracowywanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
11) opracowywanie i aktualizowanie aneksów funkcjonalnych do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
12) obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
13) sporządzanie  rocznego  Planu  działania  w  zakresie zarządzania kryzysowego Gminy i  przedstawianie go do akceptacji Wójtowi;
14) opracowywanie  i  aktualizowanie regulaminu  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
15) organizowanie  szkoleń,  ćwiczeń i treningów  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz opracowywanie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;
16) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
17) współdziałanie  z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego;
18) zapewnienie  kierowania  działaniami  związanymi  z  monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;
19) opracowywanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego;
20) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy;
21) ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych,   funkcjonujących  na  terenie Gminy,  przewidzianych  do  prowadzenia  przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
22) opracowywanie rocznych planów zamierzeń w zakresie ochrony ludności;
23) przygotowywanie  zarządzeń  Wójta – Szefa OC Gminy – w  zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
24) tworzenie  i  przygotowanie  do działania formacji obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji sił obrony cywilnej;
25) opracowywanie i aktualizowanie planów działania formacji obrony cywilnej;
26) opracowywanie i aktualizowanie planu przyjęcia ewakuowanej ludności;
27) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
28) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania;
29) organizowanie szkoleń,  treningów  oraz  ćwiczeń obrony cywilnej i opracowywanie w tym  zakresie dokumentacji;
30) planowanie  i  zapewnienie  ochrony  oraz  ewakuacji dóbr kultury  i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
31) sporządzanie rocznego Planu działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Siemyśl i  przedstawianie go do akceptacji Wójtowi;
32) wykonywanie innych zadań związanych z obrona cywilną;
33) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie oraz w budynku Urzędu, w tym nadzór nad wyposażeniem Urzędu w niezbędne oznakowania oraz sprawne wyposażenie przeciwpożarowe;
34) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy;
35) współdziałanie z Policją w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie;
36) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.