Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy


Podinspektor Danuta Dobrowolska

tel. 943 585 310

e-mail: rada.gminy@siemysl.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności:

1) wykonywanie  zadań  organizacyjnych,  prawnych   oraz  innych związanych z funkcjonowaniem  Rady, komisji Rady oraz radnych;
2) załatwianie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu;
3) prowadzenie zbiorów i rejestrów zarządzeń Wójta;
4) przygotowywanie dokumentów  i innych materiałów na potrzeby Wójta;
5) współpraca z organami sołectw;
6) organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich;
7) koordynowanie spraw związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych;
8) prowadzenie  spraw  związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych;
9) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji w Urzędzie;
10) rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu.

Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi organów gminy zobowiązany jest sumiennie i starannie wykonywać polecenia przewodniczącego Rady związane z realizacją zadań wymienionych w pkt 1.