Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kancelaryjnych


Inspektor Bożena Pieczynko

tel. 943 585 333

e-mail: b.pieczynko@siemysl.pl


Do zadań  stanowiska w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Urzędu;
2) administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów w Urzędzie;
3) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, w tym odbiór i wysyłka korespondencji na platformie e-puap;
4) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w tym pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
5) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;
6) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu  oraz funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie, w tym  prowadzenie rejestru-spisu sprzętu i oprogramowania używanego w Urzędzie;
7) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
8) koordynowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną w Urzędzie, w tym obsługa portalu sprawozdawczego GUS;
9) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;
10) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem w Urzędzie staży i praktyk zawodowych;
11) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w realizacji jego zadań;
12) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe i kancelaryjne oraz środki czystości.