Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej


Inspektor Teresa Urbańska

tel. 943 585 326

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań stanowiska pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły;
2) prowadzenie spraw z zakresu kultury oraz kultury fizycznej;
3) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
4) wykonywanie zadań określonych ustawą o usługach turystycznych;
5) prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6) prowadzenie spraw społecznych oraz spraw z zakresu ochrony zdrowia;
7) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem oraz przeciwdziałaniem bezrobociu;
8) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi.