Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


URZĄD STANU CYWILNEGO

wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności oraz

dokumentów stwierdzających tożsamość 

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt Marek Dołkowski

Inspektor  Monika Dobrowolska

tel. 943 585 311 

e-mail: ug_siemysl@siemysl.pl


Do zadań stanowiska pracy w szczególności należy:

1) prowadzenie  spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzoną w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego;
2) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zmian w treści aktów stanu cywilnego, wydawaniem odpisów z tych aktów oraz odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego;
3) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego oraz decyzji administracyjnych dotyczących zdarzeń stanu cywilnego;
4) prowadzenie spraw związanych ze zmianami imion i nazwisk;
5) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
6) prowadzenie stałego rejestru wyborców;
7) prowadzenie spraw z zakresu organizacji zgromadzeń  i zbiórek  publicznych.