Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


REFERAT

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROLNICTWA

Zastępca Wójta jest jednocześnie

Kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa

e-mail: ug_siemysl@post.pl


W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Referatu - Andrzej Misiak - tel. 94 35 85 336,

b) stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami -  Kazimierz Łapciak - tel. 94 35 85 327,

c) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego - Hanna Kiszkiel - tel. 94 35 85 338,

d) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i lokalowej - Agnieszka Olesiak - tel. 94 35 85 312,

e) stanowisko ds. ochrony środowiska - Urszula Herdzik - tel. 94 35 85 316.

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości, nazw ulic i numeracji nieruchomości;

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i remontami dróg gminnych;

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony zabytków;

4) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;

5) prowadzenie spraw z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami:

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej;

7) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez Gminę,

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych;

9) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych komórek organizacyjnych Urzędu;

10) naliczanie i pobieranie opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;

11) prowadzenie spraw BHP pracowników Urzędu.