Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


REFERAT

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROLNICTWA

Zastępca Wójta jest jednocześnie

Kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa

e-mail: ug_siemysl@post.pl


W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Referatu - Andrzej Misiak - tel. 94 35 85 336,

b) stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami -  Kazimierz Łapciak - tel. 94 35 85 327,

c) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego - Paulina Kaliszuk - tel. 94 35 85 338,

d) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i lokalowej - Agnieszka Olesiak - tel. 94 35 85 312,

e) stanowisko ds. ochrony środowiska - Urszula Herdzik - tel. 94 35 85 316.

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i remontami dróg gminnych;
3) prowadzenie  spraw  z  zakresu  ochrony  i  kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody;
4) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej;
5) prowadzenie  spraw  z  zakresu  geodezji,  gospodarki  gruntami i nieruchomościami oraz nazw miejscowości, nazw ulic i numeracji nieruchomości;
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków;
7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej;
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarzy gminnych;
9) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów realizowanych przez Gminę;
10) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych;
11) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych komórek organizacyjnych Urzędu.