Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Gminy jest jednocześnie

Kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów

e-mail: ug_siemysl@post.pl


W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu - Dorota Galant -  tel. 94 35 85 322,

b) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - Adriana Borowiecka - tel. 94 35 85 319,

c) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej - Ewelina Maciejewska - tel. 94 35 85 320,

d) wieloosobowe stanowisko pracy ds. podatków i opłat -  Maria Siwa,  Katarzyna Śledzińska - tel. 94 35 85 321 i 94 35 85 334,

e) stanowisko pracy ds. kadr, rozliczeń pracowniczych i podatku VAT - Martyna Matuszak - tel. 94 35 85 330,

f) stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej - Jadwiga Zborowska - tel. 94 35 85 328.

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) prowadzenie  spraw  związanych z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Gminy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z ich zmianami;
2) opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonywania budżetu Gminy;
3) realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy;
4) prowadzenie rachunkowości Urzędu;
5) przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich odpowiednim organom;
6) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat,  sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego oraz skonsolidowanego bilansu Gminy;
7) dokonywanie rozliczeń podatku od towarów i usług  oraz sporządzanie deklaracji VAT;
8) monitorowanie płynności finansowej Gminy;
9) obsługa zaciągniętych zobowiązań finansowych;
10) przekazywanie dotacji;
11) realizacja zadań związanych z emisją obligacji;
12) wykonywanie zadań związanych z realizacją umowy obsługi bankowej Gminy;
13)  prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz innych podatków i opłat, dla których Gmina jest właściwa do ich ustalania i pobierania;
14) realizacja zadań z zakresu egzekucji administracyjnej;
15) współdziałanie z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe;
16) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
17) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
18) prowadzenie księgi inwentarzowej i rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie;
19) prowadzenie spraw związanych z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
20) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu,  w tym dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu;
21) prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu;
22) gospodarowanie środkami i prowadzenie rachunkowości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
23) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej;
24) sporządzanie i przekazywanie rozliczeń środków na izby rolnicze;
25) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.