Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Gminy jest jednocześnie

Kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów

e-mail: ug_siemysl@post.pl


W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Referatu - Dorota Galant - Skarbnik Gminy - tel. 94 35 85 322,

b) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - Adriana Borowiecka - tel. 94 35 85 319,

c) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej - Ewelina Maciejewska - tel. 94 35 85 320,

d) wieloosobowe stanowisko pracy ds. podatków i opłat -  Maria Siwa,  Katarzyna Śledzińska - tel. 94 35 85 321,

e) stanowisko pracy ds. kadr, rozliczeń pracowniczych i podatku VAT - Martyna Matuszak - tel. 94 35 85 330,

f) stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej - Beata Stankiewicz - tel. 94 35 85 328.

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;

2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;

3) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;

7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

9) prowadzenie księgi inwentarzowej;

10) rozliczanie inwentaryzacji;

11)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

12) przygotowywanie sprawozdań finansowych;

13) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

14) prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem, egzekucją podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy;

15) rozliczanie podatku VAT;

16) prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu;

17) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.