Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy


SKARBNIK GMINY -

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Dorota Galant

tel. 943 585 322

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu Gminy;

2) kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów;

3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;

5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;

7) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.