Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie


SKARBNIK GMINY

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Dorota Galant

tel. 943 585 322

e-mail: ug_siemysl@post.pl


Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) nadzór  nad  prowadzeniem księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
3) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu Gminy przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy;
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu i uchwalaniem budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących  zmian  w budżecie i spraw finansowych Gminy;
7) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie oraz organizowanie obiegu dokumentów finansowych;
9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
10) kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Budżetu i Finansów;
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.