Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy


SEKRETARZ GMINY

mgr Krzysztof Pełechaty

tel. 943 585 318

e-mail: k.pelechaty@siemysl.pl


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

2) opracowywanie zakresów czynności kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;

3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

4) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady;

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

7) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych w Urzędzie;

8) koordynacja i organizacja spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami9Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz  zadań  wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

1) samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych;

2) samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy i promocji Gminy;

3) samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej;

4) Gminnej Biblioteki Publicznej.