Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sekretarz Gminy

mgr Krzysztof Pełechaty

tel. 943 585 318

e-mail: k.pelechaty@siemysl.pl


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) organizowanie bieżącej pracy Urzędu;
2) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
3) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu;
4) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady;
5) koordynowanie działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
7) koordynacja i organizacja spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do rad gmin, do rad powiatów, do sejmików województw i do Parlamentu Europejskiego;
8) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
9) koordynowanie spraw związanych ze współpracą zagraniczną Gminy;
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
11) prowadzenie spraw współdziałania z organami władzy państwowej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, mniejszościami narodowymi oraz kościołami i organizacjami wyznaniowymi w sprawach ogólnych nie przypisanych do zakresu działania innych komórek organizacyjnych Urzędu;
12) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu;
13) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy Siemyśl, statutów sołectw, Regulaminu;
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
1) samodzielnego stanowiska pracy ds.  organizacyjno-kancelaryjnych;
2) samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy;
3) samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej;
4) Gminnej Biblioteki Publicznej.