Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej


ZASTĘPCA WÓJTA

będący jednocześnie Kierownikiem

Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa

mgr inż. Andrzej Misiak

tel. 943 585 336

e-mail: a.misiak@siemysl.pl


Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) zastępowanie Wójta w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków  wynikającej z innych przyczyn;
2) prowadzenie spraw realizacji inwestycji gminnych;
3) kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa;
4) kierowanie i nadzór nad  pracą Stacji Obsługi;
5) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.