Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

WÓJT

MAREK DOŁKOWSKI


tel. sekretariat: 943 585 310

e-mail: ug_siemysl@post.pl
 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
3) wykonywanie  uprawnień  zwierzchnika służbowego  wobec wszystkich  pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5) podpisywanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
6) wykonywanie funkcji organu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
8) wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju;
9) nadzorowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
10) ponoszenie odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych wytwarzanych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
11) pełnienie obowiązków administratora danych osobowych;
12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
13) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa.