Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Zadania i kompetencje Wójta

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególnosci:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłacznie radzie gminy.

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnatrz.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzia oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach okreslonych w odrębnych przepisach.

7. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

8. Wójt jest kierownikiem urzędu.

9. Wójt może powierzyć prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

10. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)