Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje Wójta

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególnosci:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłacznie radzie gminy.

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnatrz.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzia oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach okreslonych w odrębnych przepisach.

7. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

8. Wójt jest kierownikiem urzędu.

9. Wójt może powierzyć prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

10. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)