Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Rady Gminy

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

3. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

4. Rada na sesjach rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach, a także przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

5. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją jej kompetencji stanowiących i kontrolnych.
 
Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Komisję ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
2) Komisję ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, i Sportu;
3) Komisję Rewizyjną.