Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Kompetencje Rady Gminy

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

3. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

4. Rada na sesjach rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach, a także przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

5. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją jej kompetencji stanowiących i kontrolnych.

 

Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisję ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

2) Komisję ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, i Sportu;

3) Komisję Rewizyjną;

4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.