Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Informacja o sesji

220 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 308)

714 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 309)

528 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 310)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 311)

248 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 312)

259 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 313)

393 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 314)

266 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 315)

254 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2023 (druk nr 316)

486 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022 (druk nr 317)

245 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu za 2022 r. z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Siemyśl na rok 2023 (druk nr 318)

282 KBPobierzPodgląd pliku