Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Uchwały podatkowe i stawki podatków na 2023 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

Uchwała Nr 251/XXXII/22 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości   »»»


Stawka podatku od środków transportowych na 2023 r.

Uchwała Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych    »»» 


Stawka opłaty targowej na 2023 r.

Uchwała Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej    »»»  


Stawka podatku leśnego na 2023 r.

Podatek leśny za 2022 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 71,0996 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. poz. 996).Stawki podatku rolnego na 2023 r. 

1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 185,125 zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)    od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 370,25 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995).