Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 20 października 2021 r.

Informacja o sesji

37 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 197)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 198)

115 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2030 (druk nr 199)

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 200)

132 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie

88 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 201)

135 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie

284 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 202)

145 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie

98 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 203)

125 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 204)

122 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 205)

322 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie

112 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 206)

128 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie

289 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 207)

188 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 208)

119 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 209)

121 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 210)

120 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 211)

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2020/2021 (druk nr 212)

182 KBPobierzPodgląd pliku