Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

           Gmina Siemyśl informuje, że wszystkie ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dostępne są na Platformie eZamawiający pod adresem:

https://ugsiemysl.ezamawiajacy.pl/

           Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Wykorzystywana będzie jako środek komunikacji elektronicznej do:

- udostępnienia SWZ,

- informacji o modyfikacji SWZ,

- wyjaśnień treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu,

- składania ofert oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz  z ofertą, w tym wstępnego oświadczenia własnego wykonawców składanego na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),

- wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów,

- udostępnienia informacji z otwarcia ofert,

- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. +48 (22) 257 22 23
oneplace@marketplanet.pl