Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności


Urząd Gminy Siemyśl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.siemysl.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.siemysl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002.10.16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.30

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z powodu niezgodności wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  •  po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące:

      •  nadmiarowych wpisów (atrybutów) nav

      •  nadmiarowych wpisów (atrybutów) dla skryptów JavaScript

      •  nadmiarowych wpisów (atrybutów) dla styli CSS

      •  brakujących wpisów name dla elementu frame

      •  brakujących wpisów title w części linków

       • dotyczące użytych wpisów italic

  •  powyższe ostrzeżenia nie mają żadnego wpływu na komfort czy bezpieczeństwo korzystanie ze strony

  •  dla części elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt)

   • utrudnionym nawigowaniu po stronie bez użycia myszy (samą klawiaturą)

Strona internetowa Urzędu jest w bardzo dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonych testach uzyskuje ona wynik 92,9 % zgodności, a Urząd Gminy Siemyśl dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenia tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych. Wdrożono mechanizm tworzenie napisów dla osób niesłyszących w filmach z posiedzeń Rady Gminy Siemyśl.

Na każdej stronie i podstronie w lewej górnej części zawsze widoczny jest duży przycisk pozwalający na:

   • zwiększenie wyświetlanego tekstu

   • zmniejszenie wyświetlanego tekstu

   • przełączenie strony w tryb skali szarości

   •  włączenie trybu wysokiego kontrastu

   • przełączenie w tryb negatywu

   • włączenie jasnego tła

   •  podkreślenie wszystkich linków

   • włączenie bardziej czytelnej czcionki

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia

2021.03.30

Oparto je na:

    • samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,

    • analizie przeprowadzonej przez wykonawcę strony,

    • wykorzystaniu walidatorów WWW

   •  wykorzystaniu narzędzi do testowania ze zgodnością ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

osobiście:

w Urzędzie Gminy Siemyśl

ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl

w godzinach pracy Urzędu


telefonicznie:


94 35 88 013

94 35 88 017

94 35 88 078

przez e-mail:

ug_siemysl@post.pl

przez ePUAP:

Skrytka:  /gminasiemysl/SkrytkaESP

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Krzysztofem Pełechatym – Sekretarzem Gminy Siemyśl, adres poczty elektronicznej: k.pelechaty@siemysl.pl, numer telefonu: 94 35 88 013. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kołobrzeskiej, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego.