Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Obowiązujace stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       Wójt Gminy Siemyśl informuję, że od 1 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Siemyśl obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


  ♦  30,00 zł miesięcznie za mieszkańca – w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 178/XXIII/21 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4422).


  ♦ 29,50 zł miesięcznie za mieszkańca – w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny i dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 94/XI/20 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1722).


   ♦ 90,00 zł miesięcznie za mieszkańca – opłata podwyższona pobierana w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 178/XXIII/21 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4422).

         Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry, do 15. dnia każdego miesiąca, na indywidualny numer rachunku bankowego.


UWAGA -  odpady komunalne zbierane są wyłącznie w sposób selektywny.