Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


     9 stycznia 2021 r. rozpocznie działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Siemyślu (PSZOK), z którego usług będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy Siemyśl. PSZOK znajduje się przy ulicy Łąkowej 42  w miejscowości Siemyśl (za Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Siemyślu).

GODZINY OTWARCIA PSZOK:

    środa - w miesiącach  październik-kwiecień  12:00-17:00
    środa - w miesiącach maj-wrzesień 14:00-19:00
    sobota (przez cały rok) 08:00-14:00

W PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny:

- papier i tektura,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- bioodpady,

- odpady niebezpieczne,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 14 kg od osoby  (zgłoszonej w deklaracji) rocznie,

- zużyte opony w ilości 1 komplet rocznie w ramach złożonej deklaracji,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości do 10 kg od osoby  (zgłoszonej w deklaracji) rocznie,

- odpady tekstyliów i odzieży,

- świetlówki i żarówki.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być w ilości i formie, która umożliwi ich przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu!

 
Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- materiały zawierające azbest,

- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, fotele samochodowe, części karoserii itp.),

- odpady niebezpieczne w ilości wskazującej na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej – w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach),

- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach,

- odpady rolnicze,

- odpady w cieknących opakowaniach,

- butle gazowe,

- niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

 
Na odpady typu: wielkogabaryty, opony (z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych.

 
Stawki opłat ponad limit zamieszczone są w poniższej tabeli:

Rodzaj usługi

Kod odpadu

Cena usługi [zł/kg] brutto

przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości zużytych opon

16 01 03

0,96

przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów wielkogabarytowych

20 03 07

0,78

przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

17 01 02

(gruz ceglany)

0,29

17 09 04

(zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu)

0,80Podstawa prawna:
- uchwała Nr 126/XIV/20 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4501).

 
UWAGA

Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty do Gminy Siemyśl. Przy dostawie odpadów do PSZOK należy okazać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.