Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Rejestr instytucji kultury

      Gmina Siemyśl, jako organizator prowadzi Rejestr Samorządowych Instytucji Kultury - na postawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz. 194) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz.189).

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
 - otwarty dostęp do zawartości rejestru,
 - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Akta rejestrowe oraz ksiegi rejestrowe instytucji kultury Gminy Siemyśl znajdują się na stanowisko ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, tel. 94 35 85 326.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru:
1. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
2. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
3. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr

Rejestr

168 KBPobierzPodgląd pliku

Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu

Księga rejestrowa

256 KBPobierzPodgląd pliku

Księga rejestrowa wg stanu na dzień 10-02-2021

376 KBPobierzPodgląd pliku