Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Uchwały podatkowe i stawki podatków na rok 2021

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 131/XV/20 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości     »»» 


Stawka podatku od środków transportowych na 2021 r.

Uchwała Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych   »»»


Stawka opłaty targowej na 2021 r.

Uchwała Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej    »»»


Stawka podatku leśnego na 2021 r.

Podatek leśny za 2021 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 43,3048 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. poz. 983).Stawki podatku rolnego na 2021 r. 

1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 146,375 zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)    od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 292,75 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. poz. 982).