Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 30 listopada 2020 r.

    

   Zwołuję sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 151)    »»»

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 152)    »»»

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 153)    »»»

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 154)    »»»  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 155)    »»»

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (druk nr 156)    »»»

12. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

13. Zamknięcie sesji.