Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 28 października 2020 r.


          Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołuję sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 28 października 2020 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 145)    »»»

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 146)    »»»

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 147)    »»»

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu na lata 2021-2027 (druk nr 148)    »»»

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 149)    »»»

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Siemyśl na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 150)    »»»

12. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.

13. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

14. Zamknięcie sesji.