Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Uchwały podatkowe i stawki podatków na rok 2020

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 71/VII/19 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»


Stawka podatku od środków transportowych na 2020 r.

Uchwała Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych   »»»


Stawka opłaty targowej na 2020 r.

Uchwała Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej    »»»


Stawka podatku leśnego na 2020 r.

Podatek leśny za 2019 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 42,7328 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. poz. 1018).Stawki podatku rolnego na 2020 r. 

1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 146,15, zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)    od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 292,30 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. poz. 1017).