Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1)    Wypełniony i podpisany wniosek przez właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości zawierający:
- oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania;
- tytuł prawny do nieruchomości;
- miejsce wytworzenia odpadu;
- rodzaj odpadu do utylizacji;
- rodzaj obiektu, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest;
- szacunkową ilość odpadów znajdującej się na nieruchomości.
2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.
3) Kserokopia zgłoszenia zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę/ opcjonalnie oświadczenie o demontażu wyrobów azbestowych.
4) W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

Druk wniosku i oświadczenia do pobrania    »»»  

OPŁATY

-  wniosek o wydanie zezwolenia - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, w której znajdują się wyroby zawierające azbest. Dla Gminy Siemyśl - Urząd Gminy w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Gminy Siemyśl - pokój nr 10, telefon 94 35 85 312 lub 94 3588 013 - Agnieszka Olesiak – Referent ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 26 lipca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA

- art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 
- uchwała Nr 154/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl.

DODATKOWE INFORMACJE


♦ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
♦ Warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek złożony przez  Gminę Siemyśl.
♦ Sposób realizacji wniosku będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę Siemyśl na rok 2019 dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Link do strony WFOŚiGW w Szczecinie     »»»