Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 25 czerwca 2019 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Porządek obrad:

- przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siemyśl za 2018 r. i debata w tej sprawie (druk nr 49)    »»»

- podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 50)    »»»

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. (druk nr 51)    »»»

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.    »»»

- sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy  Siemyśl  z  tytułu  wykonania  budżetu za 2018 r. (druk nr 52)    »»»

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 53)    »»»

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 54)    »»»

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022 (druk nr 55)    »»»

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 56)    »»»

- podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 57)    »»»

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 58)    »»»