Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Raport o stanie gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 17.05.2019 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 24)    »»»

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 25)    »»»

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (druk nr 26)    »»»

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (druk nr 27)    »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 28)    »»»

- w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 29)    »»»

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl (druk nr 30)    »»»

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 31)    »»»

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 32)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 33)    »»»

- w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 34)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości - dz. 197/9 Białokury (druk nr 35)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości - dz. 197/12 Białokury (druk nr 36)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości - dz. 263/5, 263/6, 263/7 Trzynik (druk nr 37)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/33 Nieżyn (druk nr 38)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/34 Nieżyn (druk nr 39)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/35 Nieżyn (druk nr 40)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/36 Nieżyn (druk nr 41)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/37 Nieżyn (druk nr 42)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/38 Nieżyn (druk nr 43)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/39 Nieżyn (druk nr 44)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/40 Nieżyn (druk nr 45)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. 234/41 Nieżyn (druk nr 46)    »»»

oraz

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2018 r. (druk nr 47)    »»»

- Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 (druk nr 48)    »»»