Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o wydanie zaświadczenia,
druk do pobrania    »»»
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- do wglądu - dokument tożsamości wnioskodawcy.
Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika.

OPŁATY

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu - pokój 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 117, telefon  943 585 311 lub 943 588 013 wew. 11 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie po złożeniu wniosku - nie później niż w terminie 7 dni,
- 10 dni roboczych dla aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

INFORMACJE DODATKOWE

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2) Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    »»»