Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek  o sprostowanie lub uzupełnienie aktu.
Wniosek składa się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt.
druk do pobrania    »»»
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Do wglądu - dokument tożsamości wnioskodawcy.
4. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

OPŁATY

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.
- pełnomocnictwo 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu - pokój 117 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 117, telefon  943 585 311 lub 943 588 013 wew. 11 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Odmowa dokonania czynności sprostowania lub uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

INFORMACJE DODATKOWE

1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

2. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

3. Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.

4. Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

5. Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

6. Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

7.  Do wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa w pkt. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia się z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) dokonanym przez:
a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich   Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
c) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie  przetłumaczone przez konsula na język polski.

8. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

9. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego, które dotyczą cudzoziemców i ich dzieci mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»