Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY


1) Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu:
- urodzenia sporządzonego za granicą    - druk do pobrania    »»»   
- małżeństwa sporządzonego za granicą    - druk do pobrania    »»»
- zgonu sporządzonego za granicą    - druk do pobrania    »»»
2) Do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
3) Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG,
- konsula.
4) Pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - druk do pobrania    »»»
5) Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) wówczas nie jest wymagane jego tłumaczenie.
6) W przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne jest:
- w przypadku małżeństwa – złożenie przez obywatela polskiego oświadczenia o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska.
Jeżeli strona działa przez pełnomocnika oświadczenie o noszonym nazwisku można złożyć w obecności konsula, który je poświadcza.

OPŁATY

Opłata skarbowa:
- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
- pełnomocnictwo - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl Nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, pokój 117, w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 117, telefon  943 585 311 lub 943 588 013 wew. 11 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 10 dni.
Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest po jego zakończeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji, odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

DODATKOWE INFORMACJE

1) W przypadku składania wniosków przez cudzoziemców, którzy nie władają językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza.  

2) Transkrypcji podlega dokument wydany przez władze kraju, w którym miało miejsce zdarzenie, który w tym państwie uznawany jest za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

3) Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego i może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji albo interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

4) Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

5) Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również polskimi aktami stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek o dostosowanie można złożyć wyłącznie przy składaniu wniosku o transkrypcję.

6) Wniosek o transkrypcję może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik do akt sprawy składa oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Jeżeli udzielone jest wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi wówczas jego złożenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   »»»