Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje dotyczące prztwarzania danych

Informacja ogólna

156 KBPobierzPodgląd pliku

Urząd Stanu Cywilnego

51 KBPobierzPodgląd pliku

Obowiązek meldunkowy, PESEL

402 KBPobierzPodgląd pliku

Dowody osobiste

384 KBPobierzPodgląd pliku

Nagrania z obrad Rady Gminy

363 KBPobierzPodgląd pliku

Składanie petycji

192 KBPobierzPodgląd pliku

Opłaty za miejsca grzebalne

401 KBPobierzPodgląd pliku

Podatki i opłaty lokalne

301 KBPobierzPodgląd pliku

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

413 KBPobierzPodgląd pliku

Zamówienia publiczne

197 KBPobierzPodgląd pliku

Umowy cywilnoprawne zawarte z Gminą Siemyśl

573 KBPobierzPodgląd pliku

Przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl

309 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie zaświadczeń podatkowych

473 KBPobierzPodgląd pliku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

298 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

307 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium

365 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

368 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

194 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

363 KBPobierzPodgląd pliku

Składanie skarg

469 KBPobierzPodgląd pliku

Składanie wniosków

298 KBPobierzPodgląd pliku

Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierzPodgląd pliku

Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierzPodgląd pliku

Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - odbywanie ćwiczeń wojskowych

198 KBPobierzPodgląd pliku

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

573 KBPobierzPodgląd pliku

Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych

193 KBPobierzPodgląd pliku

Interpelacje i zapytania składane przez radnych

191 KBPobierzPodgląd pliku

Wybory na ławników do sądów powszechnych

301 KBPobierzPodgląd pliku

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

185 KBPobierzPodgląd pliku

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka

195 KBPobierzPodgląd pliku

Stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenia rejestru osób objętych rejestracją wojskową

195 KBPobierzPodgląd pliku

Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Siemyśl

404 KBPobierzPodgląd pliku

Monitoring wizyjny w budynku Domu Kultury w Siemyślu

191 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

395 KBPobierzPodgląd pliku

Przetwarzania danych osobowych dla członków obwodowych komisji wyborczych

405 KBPobierzPodgląd pliku

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

370 KBPobierzPodgląd pliku

Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

371 KBPobierzPodgląd pliku

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania o służby czynnej, posiadającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

370 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca przetwarzania danych - gospodarowanie odpadami

102 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku przekazywania podania do organu właściwego

188 KBPobierzPodgląd pliku