Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzule informacyjne

Informacja ogólna

156 KBPobierz

Urząd Stanu Cywilnego

51 KBPobierz

Obowiązek meldunkowy, PESEL

402 KBPobierz

Dowody osobiste

384 KBPobierz

Nagrania z obrad Rady Gminy

363 KBPobierz

Składanie petycji

192 KBPobierz

Opłaty za miejsca grzebalne

401 KBPobierz

Podatki i opłaty lokalne

301 KBPobierz

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

413 KBPobierz

Zamówienia publiczne

197 KBPobierz

Umowy cywilnoprawne zawarte z Gminą Siemyśl

573 KBPobierz

Przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl

309 KBPobierz

Wydanie zaświadczeń podatkowych

473 KBPobierz

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

298 KBPobierz

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

307 KBPobierz

Wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium

365 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

368 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

194 KBPobierz

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

363 KBPobierz

Składanie skarg

469 KBPobierz

Składanie wniosków

298 KBPobierz

Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierz

Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierz

Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - odbywanie ćwiczeń wojskowych

198 KBPobierz

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

573 KBPobierz

Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych

193 KBPobierz

Interpelacje i zapytania składane przez radnych

191 KBPobierz

Wybory na ławników do sądów powszechnych

301 KBPobierz

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

572 KBPobierz

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

194 KBPobierz