Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Klauzule informacyjne

Informacja ogólna

156 KBPobierz

Urząd Stanu Cywilnego

51 KBPobierz

Obowiązek meldunkowy, PESEL

402 KBPobierz

Dowody osobiste

384 KBPobierz

Nagrania z obrad Rady Gminy

363 KBPobierz

Składanie petycji

192 KBPobierz

Opłaty za miejsca grzebalne

401 KBPobierz

Podatki i opłaty lokalne

301 KBPobierz

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

413 KBPobierz

Zamówienia publiczne

197 KBPobierz

Umowy cywilnoprawne zawarte z Gminą Siemyśl

573 KBPobierz

Przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl

309 KBPobierz

Wydanie zaświadczeń podatkowych

473 KBPobierz

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

298 KBPobierz

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

307 KBPobierz

Wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium

365 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

368 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

194 KBPobierz

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

363 KBPobierz

Składanie skarg

469 KBPobierz

Składanie wniosków

298 KBPobierz

Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierz

Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju

366 KBPobierz

Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - odbywanie ćwiczeń wojskowych

198 KBPobierz

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

573 KBPobierz

Składanie oświadczeń majątkowych przez radnych

193 KBPobierz

Interpelacje i zapytania składane przez radnych

191 KBPobierz

Wybory na ławników do sądów powszechnych

301 KBPobierz

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

185 KBPobierz

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

194 KBPobierz

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka

195 KBPobierz

Stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenia rejestru osób objętych rejestracją wojskową

195 KBPobierz

Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Siemyśl

404 KBPobierz

Monitoring wizyjny w budynku Domu Kultury w Siemyślu

191 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

395 KBPobierz

Przetwarzania danych osobowych dla członków obwodowych komisji wyborczych

405 KBPobierz

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

370 KBPobierz

Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

371 KBPobierz

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania o służby czynnej, posiadającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

370 KBPobierz