Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Zgromadzenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Wyciąg ze Statutu Gminy Siemyśl

"ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

    § 89. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

    § 90. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

    § 91. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w komórce organizacyjnej Urzędu zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
    2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

   § 92. 1. Realizacja uprawnień określonych w § 91 i § 92 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.
    2. Osoba przeglądająca dokumenty, o których mowa w § 95, może sporządzać z nich notatki i odpisy.
    3. Na wniosek osoby przeglądającej dokumenty, pracownik  Urzędu, wykonuje kopie dokumentów.
    4. Wysokość opłat za sporządzenie kopii dokumentów określa Wójt.

    § 93. Uprawnienia określone w § 91 i § 92 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice ;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego."