Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Siemyśl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", przekazuję poniżej informacje dot. przetwarzania danych  osobowych w Urzędzie Gminy Siemyśl.
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemyśl. Siedzibą Wójta jest Urząd Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.
2)    Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt ten możliwy jest poprzez e-mail: iod@siemysl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogu przeprowadzania transmisji obrad Rady Gminy, udostępniania nagrań i protokołów sesji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz oficjalnej stronie internetowej Gminy Siemyśl. Nagrania z obrad Rady Gminy będą umieszczone na kanale Gminy Siemyśl dostępnym w serwisach: www.youtube.pl, siemysl.tv-polska.eu oraz rada.siemysl.pl.
4)    Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione do wglądu publicznego.
5)    Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane firmie zewnętrznej prowadzącej obsługę serwisową i informatyczną systemu wykorzystywanego do nagrywania i udostępniania nagrań. Podmiot ten przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z poleceniami administratora danych.
6)    Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743, z późn. zm.).
7)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8)    Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 oraz art. 21 RODO.
9)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi wymóg ustawowy.
11)    Pani/Pana dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.