Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Raport o stanie gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXIX/18 - 4 września 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 4 września 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 240/XXXIX/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022    »»»

- uchwałę Nr 241/XXXIX/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»   

- uchwałę Nr 242/XXXIX/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 243/XXXIX/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 244/XXXIX/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 245/XXXIX/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020    »»»

- uchwałę Nr 246/XXXIX/18 w sprawie szczegółowych   zasad   ponoszenia   odpłatności   za   świadczenia   w   formie udzielenia   schronienia   przez   przyznanie   tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych   »»»

- uchwałę Nr 247/XXXIX/18 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    »»»