Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Raport o stanie gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 4.09.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 (druk nr 258)    »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 259)    »»»

- zmieniająca   uchwałę   w   sprawie    uchwalenia    budżetu   Gminy   Siemyśl   na   2018 r. (druk nr 260)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 261)    »»»

- w  sprawie   zmian w Statucie Gminy Siemyśl  (druk nr 262)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020 (druk nr 263)    »»»

- w  sprawie  szczegółowych   zasad   ponoszenia   odpłatności   za   świadczenia   w   formie udzielenia   schronienia   przez   przyznanie   tymczasowego  miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 264)    »»»

- zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 265)    »»»