Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXVIII/18 - 26 czerwca 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 227/XXXVIII/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 228//XXXVIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 229/XXXVIII/18 zmieniająca w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022    »»»

- uchwałę Nr 230/XXXVIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl"    »»»

- uchwałę Nr 231/XXXVIII/18 w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych    »»»

- uchwałę Nr 232/XXXVIII/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 233/XXXVIII/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 234/XXXVIII/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 235/XXXVIII/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym    »»»

- uchwałę Nr 236/XXXVIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 237/XXXVIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu    »»»

- uchwałę Nr 238/XXXVIII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 239/XXXVIII/18 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017    »»»