Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 26.06.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji   »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 250)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 251)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 (druk nr 252)    »»»

-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" (druk nr 253)    »»»

- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 254)    »»»

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 255)    »»»

oraz

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r. (druk nr 256)    »»»

- sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. (druk nr 257)    »»»