Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXVII/18 - 30 maja 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 30 maja 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 215/XXXVII/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 216/XXXVII/18  zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 217/XXXVII/18  w sprawie dopłat do jednolitej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych    »»»

- uchwałę Nr 218/XXXVII/18  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego    »»»

- uchwałę Nr 219/XXXVII/18  w sprawie nadania nazwy ulicy    »»»

- uchwałę Nr 220/XXXVII/18  w sprawie nadania nazwy ulicy    »»»

- uchwałę Nr 221/XXXVII/18  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania    »»»

- uchwałę Nr 222/XXXVII/18  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021    »»»

- uchwałę Nr 223/XXXVII/18  w sprawie rozpatrzenia skargi    »»»

- uchwałę Nr 224/XXXVII/18  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso    »»»

- uchwałę Nr 225/XXXVII/18  w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów    »»»

- uchwałę Nr 226/XXXVII/18  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej    »»»

oraz

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych    »»»